Anunț ocupare post muncitor întreținere

Anunț Privind ocuparea postului de Muncitor intretinere (cod COR 515301), studii profesionale, în cadrul Departamentului Administrativ

I. Data, locul și ora concursului:
1. Concursul va avea loc în data de 23.10.2020, ora la sediul unității Școala Gimnazială Teliu din Comuna Teliu,str.Alexandru Petofi, nr.344.

II.1. Comisia de concurs:

 • Președinte: Prof.dr.Oprea Delia
 • Membru: Blendica Elena
 • Membru: Voina Gheorghe
 • Secretar comisie: Comșa Vasile Cristian

2. Comisia de contestație:

 • Președinte: Gabor Iudit
 • Membru: Timaru Sofica
 • Membru: Bularca Ciprian
 • Secretar comisie: ComșaVasile Cristian

III.Bibliografia stabilită pentru concurs este:

 • Legea securitații și sănătății în muncă nr.319 / 14.07.2006
 • HG 1048 / 09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

IV.Dosarele dc concurs se vor depune până în data de 09.10.2020, ora 16 la secretariatul unității şi va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copii după documente care atestă schimbarea numelui;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • alte documente solicitate de conducătorul structurii care face propunerea scoaterii la concurs a unui post vacant sau temporar vacant.
 • adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
  calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Documentele prevăzute la pct. IV lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului de Resurse Umane.

V.Probele de concurs:
Concursul pentru ocuparea postului de MUNCITOR ÎNTREȚINERE constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • Selecţia dosarelor de înscriere; 
 • Probă scrisă/Probă practică-opţional; 
 • Interviu.
 • Fiecare probă este eliminatorie.

VI.Informaţii privind postul conform art. 17 din Codul Muncii-republicat:

 1. Condiţii minimale:
  • Studii PROFESIONALE
  • Experiență minim 3 ani in posturi similare
 2. Atribuţiile postului:
  • Supravegherea și întreținerea patrimoniului unității (a instalațiilor sanitare, electrice,termice,a mobilierului școlii și al sălii de sport,a perimetrului școlii);
  • Participă la descărcarea,tăierea și depozitarea materialului lemnos;
 3. CALENDARUL CONCURSULUI:
 4. Publicarea anunțului

 

Nr.crt.

Etapa de concurs

Data / perioada

Observații

1

Depunerea dosaselor de înscriere a candidaților

06.10.2020 - 09 .10.2020

Secretariatul unității

între orele 9 – 16

2

Verificarea și validarea dosarelor

12.10.2020

 

3

Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de participare (dosare eligibile)

12.10.2020

ora 13

4

Depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor

13.10.2020

între orele 8-14

5

Afișarea rezultatelor după contestații

13.10.2020

ora 15,30

6

Proba scrisă

23.10.2020

între orele 10-12

7

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

23.10.2020

ora 15,30

8

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

26.10.2020

între orele 8-13

9

Afișarea rezultatelor la proba scrisă în urma soluționării contestațiilor

26.10.2020

ora 15,30

10

Proba practică

27.10.2020

între orele 10 - 12

11

Afișarea rezultatelor la proba practică

27.10.2020

ora 15,30

12

Depunerea contestațiilor la proba practică

28.10.2020

între orele 8-13

13

Afișarea rezultatelor la proba practică în urma soluționării contestațiilor

28.10.2020

ora 15,30

14

Interviu

29.10.2020

între orele 12 - 13

15

Afișarea rezultatelor la interviu

29.10.2020

ora 15

16

Depunere contestații la interviu

30.10.2020

între orele 8 - 13

17

Afișarea rezultatelor la interviu în urma soluționării contestațiilor

30.10.2020

între orele 14,30 – 15

18

Afișarea rezultatelor finale

30.10.2020

ora 15,00

 1. Notă: Contestațiile se pot depune conform datelor anunțate la secretariatul unității.

 2. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0268 / 518356, persoana de contact Comsa Vasile Cristian, secretar şi / Administrator Blendica Elena tel. 0766-353933.

Director ,

Prof.dr.Oprea Delia