Anunț ocupare post secretar unitate învățământ

Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar, unitate de învățământ, studii superioare

departament resurse umane-secretariat

Școala Gimnazială Teliu, localitatea Teliu, jud. Brașov organizează concurs pentru ocuparea unui post de SECRETAR – personal didactic auxiliar, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

I. DOSARUL DE CONCURS

 1. Cerere de înscriere la concurs ;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitate;
 5. Cazierul judiciar ;
 6. Certificat de integritate comportamentală;
 7. Adeverinţă medicală cu mențiunea “apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 8. Curriculum vitae in format EUROPASS însoţit de documente justificative.
 9. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 10. Actele prevazute la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele , în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis. OPISUL VA FI PREZENTAT IN DUBLU EXEMPLAR

II. CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

III. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 • Studii Superioare
 • Vechime minima in domeniul resurselor umane- 1 an
 • Cunoştinţe avansate de utilizare și operare PC (Excel, Word, Powerpoint, Internet Explorer, poșta electronică, baze de date)
 • Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității: EDUSAL, REVISAL, SIIIR
 • Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale
 • Cunoștințe privind managementul resurselor umane
 • Noţiuni de comunicare şi relaţii publice

IV. ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)

 • Respectarea planurilor manageriale ale şcolii
 • Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare
 • Folosirea tehnologiei informatice din dotare
 • Organizarea documentelor oficiale
 • Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor
 • Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii
 • Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele , SIIIR, EDUSAL, REVISAL, ADLIC ,RESURSE UMANE etc.
 • Elaborarea de proceduri operaţionale
 • Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului
 • Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment
 • Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
 • Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Scolar Brașov
 • Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.
 • Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului
 • Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.

Comportamentul şi conduita:

 • Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

Cerinţe psihologice;

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional

Probe de concurs: Concursul va consta din următoarele probe / etape:

 • Selecția dosarelor - se notează cu admis/respins
 • proba scrisă - maxim 100 de Puncte
 • proba practică - maxim 100 de Puncte
 • interviu - maxim 100 de Puncte

NOTĂ: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

V. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Depunerea dosarelor la secretariatul școlii în perioada: 29.10.2020- 12.11.2020, zilnic între orele 9:00 – 15:00.

 1. Selecția dosarelor depuse: 13.11.2020.
 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 16.11.2020, ora 10:00.
 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 16.11.2020 între orele 12:00 – 16:00.
 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 17.11.2020, până la ora 16:00.
 5. Susținerea probei scrise: 20.11.2020 , ora 12.30.
 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 23.11.2020, ora 10:00.
 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 23.11.2020 între orele 12 – 16:00.
 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 24.11.2020, ora 12:00.
 9. Susţinerea probei practice: 25.11.2020, ora 12,00.
 10. Afişarea rezultatelor probei practice: 26.11.2020, ora 10:00.
 11. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 26.11.2020, între orele 12:00 – 16:00.
 12. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse: 27.11.2020, ora 12:00.
 13. Susținerea interviului: 02.12.2020, ora 12:00.
 14. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 03.12.2020, ora 10.00
 15. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 03.12.2020, între orele 12 –16:00.
 16. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 4.12.2020, ora 10,00
 17. Afișarea rezultatelor finale: 04.12.2020, ora 14:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant, la secretariatul unității școlare.

Candidații pot contesta doar propriile lucrări.

Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Teliu, jud Brașov, conform graficului de mai sus.

Relații suplimentare la sediul unității școlare sau la telefon 0268518356

VI. TEMATICA PENTRU CONCURS

 1. Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
 3. Regimul actelor de studii, duplicate ale actelor de studii
 4. Salarizare și încadrare personalului angajat
 5. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 6. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 7. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL,SIIIR.
 8. Redactarea, organizarea și gestionarea  corespondenței si a documentelor oficiale ale unității de învățământ.

VII. BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr 1/ 2011- Legea Educației Naționale cu completările si modificările ulterioare;
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. OMEC Nr. 5447 din 31 august 2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 4. ORDIN nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare (OMEN 4005/2018; OMEC 4596/2020)
 5. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 6. OUG Nr.17/23.02.2017 – salarizarea pentru personalul nedidactic din invatamant;
 7. H.G. nr. 907/2017 privind întocmirea și completarea Registrului general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare.
 8. H.G. nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 9.  Ordinul MECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;
 10. Legea Arhivelor Nationale nr. 16 / 1996 republicata;
 11. OMEN nr. 4827 nr. 30.08.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. HG 935/2019 - pentru stabilirea salariului minim brut pe țară
 13. Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 188 din 21 august 2020)
 14. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999;
 15. HG 286/2011 de aprobare a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu completările ulterioare.
 16. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200”, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;
 19. Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Regulamentul (UE) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Director,
Prof. Dr. Oprea Delia